Poslijednja izmjena: 01.07.2015, 3:07 pm
Broj pregleda: 42358

O Fakultetu

Informator za buduće studente (pdf, 718.1kB)

Fakultet primijenjene fizioterapije je organizaciona jedinica Univerziteta Crne Gore.

Misija Fakulteta kao obrazovne institucije jeste da nastavnim sadržajem, primjenom savremenih metoda edukacije i kroz istraživački proces obrazuje kvalitetne stručnjake u oblasti fizioterapije kao discipline zdravstvenih nauka, sposobne da kreativnim radom pomažu razvoj svoje zemlje i regiona u skladu sa savremenim evropskim trendovima.

Ciljevi studijskih programa Fakulteta su stvaranje kvalitetnog visokoobrazovanog kadra u oblasti fizioterapije sa znanjima, opštim i specifičnim profesionalnim vještinama prilagođenim promenljivim zahtevima korisnika fizioterapije i različitim uslovima rada, razvoj istraživanja i kreiranja naučne misli iz oblasti fizioterapije i stvaranje novog nastavno-naučnog kadra. Fakultet je opredjeljen da neprekidno i sistematski radi na unapređenju kvaliteta svojih programa.

Vizija Fakulteta primijenjene fizioterapije je da postane vodeća naučno-obrazovna institucija koja obrazuje fizioterapeute visokog kvaliteta u praksi, istraživanju i profesiji i koja promoviše visoke standarde zdravstvene brige.

Fakultet za primijenjenu fizioterapiju nalazi se u mjestu Igalo, na ulazu u jedan od najljepših zaliva u svijetu, Boku Kotorsku. Lociran je u neposrednoj blizini Instituta „Dr. Simo Milošević”, renomiranog centra za multidisciplinarnu rehabilitaciju, fizikalnu i preventivnu medicinu, koji je nastavna baza Fakulteta.

Adresa: Sava Ilića 5, 85 347 Igalo, Crna Gora
Poštanski fah 31
Telefon: +382 31 658 876
Faks: +382 31 332 729
E-mail: fpf@ac.me
Žiro račun: 510-2100-45

Istorijat

Fizioterapeutska škola u Igalu osnovana je 1976. godine kao Viša (dvogodišnja) škola. U skladu sa novim Zakonom o visokom obrazovanju Viša fizioterapeutska škola je 2004. godine transformisana u Visoku fizioterapeutsku školu, a godinu dana kasnije, Odlukom Upravnog odbora Univerziteta Crne Gore i uz saglasnost Ministarstva prosvjete i nauke Republike Crne Gore, preimenovana je u Fakultet primijenjene fizioterapije kao organizacione jedinice Univerziteta Crne Gore.

Studijski programi

Fakultet u Igalu organizuje osnovne studije primijenjene fizioterapije i postdiplomske specijalističke studije. Nastavni plan i program su usklađeni sa Bolonjskom deklaracijom i evropskim sistemom transfera kredita. Osnovne studije traju tri godine (180 ECTS kredita) a postdiplomske specijalističke studije jednu godinu (60 ECTS kredita).

Studijski programi primijenjene fizioterapije koncipirani su na nivou savremenih saznanja fizioterapijske nauke i na savremenim svetskim standardima fizioterapeutske struke, koji, između ostalog, podrazumijevaju fizioterapeutsku procjenu, dijagnozu, planiranje, tretman i evaluaciju, i u skladu je sa novim tendencijama u oblasti obrazovanja fizioterapeuta.

Završetkom osnovnih studija stiče se visoko obrazovanje i stručni naziv bečelora primijenjene fizioterapije (BApp). Završetkom postdiplomskih specijalističkih studija stiče se diploma specijaliste primijenjene fizioterapije (SpApp).

Od studijske 2004/2005 godine diplomu bečelora primijenjene fizioterapije stekao je 241 student, a diplomu specijaliste primijenjene fizioterapije 45 studenata.

Trenutno je na fakultetu 340 studenata na osnovnim studijama i 39 na postdiplomskim specijalističkim studijama.

Upis

Na osnovne studije primijenjene fizioterapije mogu se upisati kandidati sa završenom gimnazijom i srednjom medicinskom školom.

Upis studenata regulisan je Pravilnikom o uslovima, kriterijumima i postupku upisa u prvu godinu studija na Univerzitetu Crne Gore. Pravilnik (pdf, 260.8kB)

Uprava i stručne službe

Dekan:
Doc. dr Sofija Žitnik-Sivački
E-mail: sofijasz@ac.me
Prodekan za naučno-istraživački rad:
Doc. dr Dušan Mustur
E-mail: dusanm@ac.me, mustur@doctor.com
Rukovodilac postdiplomskih studija:
Prof. dr Vukašin Mihajlović
E-mail: vulem@ac.me
Sekretar:
Sonja Grujičić
Telefon: +382 31 658 876
Faks: +382 31 332 729
E-mail: soniag@ac.me
Studentska služba:
Svetlana Mijušković, šef službe
Telefon: +382 31 658 845
E-mail: cecam@ac.me
Finasijska služba:
Zlatibor Vukasović, šef službe
Telefon: +382 31 332 728
E-mail: zlatibor@ac.me