Poslijednja izmjena: 05.10.2015, 11:38 pm
Broj pregleda: 35318

Nastava

Akademski kalendar za studijsku 2015-2016. godinu

Nastavni plan - studijska 2015/2016

Osnovne studije

Postdiplomske specijalističke studije


Nastavni plan - studijska 2014/2015

Nastavni plan - studijska 2013/2014

Nastavni plan - studijska 2012/2013

Nastavni plan - studijska 2011/2012

Nastavni plan - studijska 2010/2011

Nastavni plan - studijska 2009/2010

Organizacija nastave

Nastava na Fakultetu primijenjene fizoterapije organizovana je tako da studenti steknu ne samo solidno teorijsko znanje već i sposobnosti i vještine neophodne za poziv fizioterapeuta. Tri osnovna oblika nastave na Fakultetu su predavanja, vježbe i klinička edukacija.

Predavanja i vježbe izvode se u učionicama i kabinetima Fakulteta. Klinička edukacija organizuje se u Institutu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju "Dr Simo Milošević" u Igalu koji poseduje modernu terapijsku i dijagnostičku opremu iz oblasti fizikalne medicine, kao i u drugim renomiranim zdravstvenim ustanovama u okruženju. Obimna i sveobuhvatna klinička edukacija, organizovana u malim grupama, omogućuje studentima da se primjenom znanja u stvarnim životnim situacijama i kroz interakciju sa pacijentima i iskusnim stručnjacima u oblasti fizioterapije osposobe da u potpunosti odgovore zahtevima buduće radne sredine.
Studenti su obavezni da redovno pohađaju nastavu, da se pripremaju za vježbe, da rade seminarske radove i da aktivno učestvuju u seminarskoj nastavi i na vježbama.

Ocjenjivanje stečenog znanja

Rad i znanje studenata prati se i ocjenjuje kontinuirano u toku semestra i na zavšnom ispitu. Ocjenjivanje se vrši dodjeljivanjem poena za svaki oblik aktivnosti i provjere znanja.
U toku semestra studenti polažu dva kolokvijuma i na kraju ispit. Kolokvijumi i ispit sastoje se iz praktičnog i teorijskog dijela. Teorijski dio u principu polaže se pismeno. Nakon položenih svih ispita student brani diplomski rad.
Student koji nije ispunio svoje obaveze ili nije položio ispit uključuje se naredne studijske godine u nastavu zajedno sa narednom generacijom.